Menu Close

Mokytojo padėjėjas


MOKYTOJO PADĖJĖJAS

atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio ar mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.


Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar mokinių grupei


  1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu mokykloje, ir už jos ribų – ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
  2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
  3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  4. atlikti mokytojo skirtas užduotis;
  5. perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  6. užsirašyti ar užrašo mokomąją medžiagą;
  7. tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
  8. atlikti kitą su ugdymu, savitarna, savitvarda, maitinimu(si) susijusią veiklą.

Mokiniams, turintiems ribotas mobilumo galimybes, mokytojo padėjėjas padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos bei judėti po mokyklą (pasiekti klasę, grupę ir kitas patalpas).


Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu ar mokinių grupe dirbančiais specialistais, mokytojo padėjėjas numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko. Padeda mokytojui parengti ir (ar) pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.


KONTAKTAI

Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: (+370 443) 66 346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

Skip to content