Menu Close

Projektai ir programos


RAJONINIS ETNOKULTŪRINIS PROJEKTAS „PUPŲ PĖDIELIS” (2024 m.)


Projekto tikslas – ugdyti pagarbą žemaičių kultūrai, tarmei, populiarinti žemaičių tarmės vartojimą, skatinti pažinti žemaičių charakterį, būdą,  jo ypatumus, jo skirtumus nuo kitų Lietuvos regionų gyventojų ,,Je žemaitis ožsispėrs, ta i debesi ispėrs”.

NUOSTATAI

 


RAJONIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS (2024 m.)

“KĄ GALI KNYGA?”


Projekto tikslas – skatinti mokinius/vaikus į knygą pažvelgti iš platesnės perspektyvos, atrasti knygoje slypinčius didaktinius lobius, pamatyti knygą kaip įvairiapusį ugdymą skatinančią priemonę, pasitelkiant kūrybiškumą, sužadinant smalsumą ir įtraukiant mokinį į mokymąsi, vedamą knygos.

NUOSTATAI 

 


JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANTI ORGANIZACIJA


Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla nuo 2023 m. lapkričio 15 d. yra pirmoji pradinio ugdymo mokykla Mažeikių rajono savivaldybėje akredituota kaip JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANTI ORGANIZACIJA.

Akreditacija suteikta 3 metams, 2 JST programos savanoriams.

JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.

6 mėn. nenutrūkstama tarnyba, kurios metu įgyvendinti visi programos formalieji reikalavimai, suteikia 0,25 balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas Lietuvoje.

Savanorių nekantriai laukia visa mokyklos bendruomenė, o ypatingai:

Mokyklos direktorė – Kornelija Arnotienė (arnotiene.kornelija@gmail.com, ziburelio.pradine@gmail.com)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, savanorių kuratorė – Alvina Mažeikienė (alvinai.m@gmail.com)

Daugiau apie mūsų mokyklą:

https://old.jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska/organizacija?id=1523

Daugiau apie Jaunimo savanorišką tarnybą:

https://jra.lt/jaunimui/suzinok-daugiau/savanoryste/jaunimo-savanoriska-tarnyba

https://www.facebook.com/Jaunimosavanoriskatarnyba?locale=lt_LT

 


,,KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMAS‘‘


Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ,,Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001 „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur.
Veiklos vykdomos pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sudarytą Jungtinės veiklos sutartį. Karjeros pareigybės įsteigtos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-285 ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistų pareigybių įsteigimo‘‘. Projekto įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose.

 


RAJONINIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS “KĄ GALI KNYGA?”


Tikslas – skatinti mokinius į knygą pažvelgti iš platesnės perspektyvos, atrasti knygoje slypinčius didaktinius lobius, pamatyti knygą kaip įvairiapusį ugdymą skatinančią priemonę, pasitelkiant kūrybiškumą, sužadinant smalsumą ir įtraukiant mokinį į mokymąsi, vedamą knygos.

NUOSTATAI

 


KARTU MES GALIME„Technologijų vedliai“ programos tikslas:


Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo, žmogiškasis ir socialinis kapitalas. Informaciją galima rasti www.lyderiulaikas.smm.lt


PROJEKTAS „MOKAUSI PLAUKTI IR SAUGIAI ELGTIS VANDENYJE“


Projektą koordinavo ir administravo Lietuvos plaukimo federacija. Lėšų vaikų mokymui plaukti skyrė Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Projekto tikslas – išmokyti kuo daugiau šalies vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens.
Šiame projekte sėkmingai dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Projekto metu buvo ugdomi plaukimo įgūdžiai, suteiktos vaikams saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens žinios ir praktiniai įgūdžiai, skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, stiprinama sveikata. Mūsų mokyklos plaukimo partneriai yra VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“ http://www.stovykladraugai.lt/ ir Mažeikių sporto mokykla.


TARPTAUTINĖ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“


Programos tikslas: padėti 5 – 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Mokykla yra metodinis centras. Informaciją galima rasti www.vaikolabui.lt.


TARPTAUTINĖ PROGRAMA „OBUOLIO DRAUGAI“


(skirta 8–10 metų vaikams (nuo antros klasės)

Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys arba antroji dalis. Programa įgyvendinama visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ar globos namuose. Programoje „Obuolio draugai“ gali dalyvauti „Zipio draugų“ valandėlėse dalyvavę ir jose nedalyvavę įvairioje aplinkoje augantys skirtingų gebėjimų vaikai. Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2012 metų. Joje jau yra dalyvavę daugiau nei 14 tūkst. vaikų, darbui programoje paruošta beveik 700 pedagogų. Ši programa įgyvendinama 6 pasaulio šalyse. Nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio programoje dalyvauja ir mūsų mokykla. www.vaikolabui.lt


TARPTAUTINĖ PROGRAMA „ANTRAS ŽINGSNIS“ („SECOND STEP“)


Programa „Antras žingsnis“ – tai socialinius-emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė – mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Vaikai išmoksta būti laisvesni, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių sprendimų, išmoksta reikšti savo jausmus žodžiu, o ne muštynėmis. Tada jie geba labiau sukaupti dėmesį, pradeda geriau mokytis. Specialistai tvirtina, kad yra tiesioginis ryšys tarp vaikų socialinių – emocinių įgūdžių bei pasiekimų moksle. Platesnė informacija www.pvc.lt


PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA „ĮVEIKIAME KARTU“


Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybei nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsirasti, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Platesnė informacija www.vaikolabui.lt.


PROJEKTAS „SVEIKATIADA“


Projekto tikslas – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Platesnė informacija www.sveikatiada.lt


TARPTAUTINIS PROJEKTAS „KRITINIS MĄSTYMAS SKAITANT IR RAŠANT“


Mokytojai, dalyvaudami projekte „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ , ne tik siekia ugdyti pilietiškumą, diegti demokratijos normas ir įgūdžius klasėje, bet ir ugdymo procese pateikia nuoseklius ir teoriškai pagrįstus mokymo metodus, skatinančius mokinius aktyviai mokytis, kritiškai mąstyti ir dirbti bendradarbiaujant. Mokykla nuo 2008 metų yra tarptautinės programos „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ (KMUSR) metodinis centras. Šiuolaikinių didaktikų centras: www.sdcentras.lt

Kritiškai mąstantys mažiau pasiduoda manipuliavimui, nes juos saugo jų įsitikinimai. Ateitis priklauso tiems, kurie kritiškai vertina informaciją ir kuria savo pačių realybę.


EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KRITINIO MĄSTYMO KOMPETENCIJŲ PLĖTOJIMAS NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOSE“


Projekto tikslas – ugdyti mokinių ir jaunimo, neformaliojo ugdymo specialistų, tėvų kritinio mąstymo (KM) kompetencijas bei stiprinti jų plėtrą.

Projekto tęstinumas bus vykdomas paraleliai dviem lygiais: kasdieninėje praktikoje ir mokant kitus projekto metu bei jam pasibaigus. Mokytojai, įgiję praktinės patirties, tęs KM diegimą kasdieninėje neformaliojo švietimo veikloje, konsultuos kolegas bei tėvus, taps programos multiplikatoriais. Mokiniai, jaunimo atstovai, naudodamiesi parengta medžiaga, taikys KM metodus neformaliojo švietimo, projektinėse veiklose, mokys savo bendraamžius. Mokyklos toliau naudos parengtą programą ir medžiagas, skatins tobulinti KM taikymo kompetencijas, užtikrins rezultatų sklaidą savo regione, dalinsis patirtimi su kitų mokyklų bendruomenėmis. Šiuolaikinių didaktikų centras www.sdcentras.lt


KONTAKTAI
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: (8-443) 66346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

Skip to content