Socialinė pedagogė Rosita Juočerienė

Tel. Nr.  +370 600 85595

El. paštas: rosita.juoceriene@gmail.com

 

        Socialinio pedagogo veiklos tikslas  – įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu, teikti pagalbą mokyklos bendruomenei, vykdant prevencinę, savanorišką ir švietėjišką veiklą.

Mokyklos socialinis pedagogas:

·         pagal poreikį individualiai dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;

·         vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas,

·         padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;

·         bendradarbiauja su klasių mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia elgesį, pažangumą, lankomumą ir teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;

·         tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;

·         kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;

·         inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;

·         palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;

·         atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;

·         kartu su klasių mokytojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;

·         lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės mokytojas neturi tam galimybių.