Menu Close

Specialusis pedagogas


MOKYKLOS SPECIALIOJI PEDAGOGĖSPECIALIO PEDAGOGO VEIKLOS TIKSLAS


Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

 

 

 


SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS FUNKCIJOS


  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, turintiems negalių;
  • veda grupines ar individualias pratybas specialiojo pedagogo kabinete per lietuvių kalbos ir (ar) matematikos dalykų pamokas;
  • padeda įsisavinti mokomosios medžiagos turinį bei lavina sutrikusias mokinių funkcijas, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes bei mokymosi ypatumus;
  • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant mokinio pažangą mokykloje;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • konsultuoja pedagogus rengiant pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių veikloje;
  • užtikrina specialios pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

KONTAKTAI
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: +370 443 66 346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

Skip to content