Menu Close

Specialusis pedagogas


MOKYKLOS SPECIALIOJI PEDAGOGĖ – RITA RAUSTIENĖ


  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, turintiems negalių;
  • veda grupines ar individualias pratybas specialiojo pedagogo kabinete per lietuvių kalbos ir (ar) matematikos dalykų pamokas;
  • padeda įsisavinti mokomosios medžiagos turinį bei lavina sutrikusias mokinių funkcijas, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes bei mokymosi ypatumus;
  • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant mokinio pažangą mokykloje;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • konsultuoja pedagogus rengiant pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių veikloje;
  • užtikrina specialios pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

KONTAKTAI
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: (8-443) 66346
✉ El. paštas: ziburelio.pradine@gmail.com 

Skip to content