Menu Close

Švietimo pagalba

MOKYKLOJE LOGOPEDAS teikia kryptingą ir efektyvią pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus.

MOKYKLOS SPECIALIOJO PEDAGOGO veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

MOKYTOJO PADĖJĖJAS atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio ar mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

SVARBIAUSIAS SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TIKSLAS – mokinio socialinė-emocinė gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.

 

Skip to content