Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr, 157 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, nuo 2021 m. kovo 30 d. mokykloje ugdymas pradedamas vykdyti mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

NUTARIMAS DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PAKEITIMO

Nutarimas dėl ugdymo proceso (mokinių atostogų paankstinimo)

KAUKĖS NEPRIVALOMOS

Lapkričio 11 d. Vyriausybė apsisprendė taisyti visuotinio karantino sąlygas – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo proceso metu nebus privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  

Pradinis ugdymas, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta kontaktiniu būdu. Išimtys, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimu, taikomos tik esant realiai grėsmei susirgti COVID-19. Turint ši leidimą ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Tos pačios klasės dalį mokinių mokyti mokykloje, o kitą dalį – nuotoliniu būdu negalima. 

Surinkus visų klasės tėvų parašus, tėvai turi teisę raštu kreiptis į mokyklos vadovus, prašydami, kad klasė, kurioje mokosi jų vaikai, būtų ugdoma nuotoliniu būdu. Mokykloms palikta teisė pačioms spręsti, kaip vyks pamokos.

Pailgintos dienos grupės rajone taip pat veikia įprastu režimu. Jose sudarytos saugios sąlygos, prižiūrimi vienos klasės ar vieno srauto vaikai. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos tėvai gali raštu atsisakyti kol kas jas lankyti – vaikai nebus išbraukiami iš sąrašų, mokesčio už nelankytą laikotarpį mokėti nereikės. 

Neformalusis vaikų švietimas rajone daugiausia vyksta nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma – stabdomas. Savivaldybei pavaldžiose neformaliojo ugdymo įstaigose, dirbančiose nuotoliniu būdu, mokestis perpus sumažintas. Privatūs neformaliojo ugdymo paslaugų teikėjai dėl mokesčio sprendžia patys.

SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO ALGORITMAI, KAIP ELGTIS UGDYMO ĮSTAIGOJE NUSTAČIUS COVID-19

Algoritmai, kaip elgtis ugdymo įstaigoje nustačius Covid – 19

MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

2020-2021 M. M.

Ugdymas mokykloje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vyks įprastu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo sprendimu „Dėl pradinio ugdymo būtinų sąlygų“ 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839.

Mokykloje bus laikomasi šios tvarkos:

 1. Mokyklą gali lankyti tik sveiki mokiniai, kuriems nepasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau), neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai).
 2. Į mokyklą mokiniai atvyksta nuo 7.30 val. Norint atvesti anksčiau (esant rimtoms priežastims) derinti su klasės mokytoja.
 3. Ribojamas tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų.
 4. Individualūs pokalbiai su klasės mokytoja, dalykų mokytojais, mokyklos administracija pagal poreikį derinami žinutėmis, skambinant telefonu, IKT priemonėmis.
 5. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai).
 6. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma saviizoliacija ir saviizoliacijos laikotarpiu.
 7. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai atvyks pro atskiras lauko duris (pažymėta rodykle) iš Saulės skersgatvio pusės.
 8. Mokiniai, lankantys 1a, 2a, 4a, 4b klases, atvyks pro lauko duris (pažymėta rodykle) iš Saulės skersgatvio pusės.
 1. Mokiniai, lankantys 1b, 2b, 3a, 3b klases, atvyks pro lauko duris (pažymėta rodykle) nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės pusės.
 2. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus ir pirmokus pasitiks mokytoja ar mokytojo padėjėjas.
 1. Draudžiama neštis papildomus daiktus (žaidimus ir kt.) iš namų į mokyklą.
 2. Esant palankioms oro sąlygoms, maksimaliai bus išnaudojamos galimybės pamokas organizuoti lauke.
 3. Apie vaiko neatvykimą į mokyklą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją prašome pranešti klasės mokytojui telefonu.
 4. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos (specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo) bus teikiamos individualiai ar vienu metu dirbant tik su tos pačios klasės mokiniais.
 5. Maitinimas valgykloje nuo rugsėjo 2 d. organizuojamas pagal grafiką. Valgykloje pietaus vienos klasės mokiniai.
 6. Priešmokyklinės ugdymo grupės, 1 klasių ir naujai atvykę mokiniai sveikatą turi pasitikrinti iki 2020 m. rugsėjo 15 d.
 7. 2-4 klasių mokiniams, kurie mokslus tęsia toje pačioje ugdymo įstaigoje ir sveikatos būklė nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimo galiojimas pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d..
 8. Pailgintos dienos grupės laikas:

pirmadienis – ketvirtadienis iki 17.30 val.

penktadienis – iki 16.30 val.

 1. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vyks laikantis vaikų grupių izoliacijos principo (neformaliojo ugdymo veikla derinama).
 2. Pasireiškus vaiko karščiavimui (37,3° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai) tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuojami telefonu ir turės nedelsdami pasiimti vaiką iš mokyklos.

Dėl nuolat kintančios situacijos, galimi tvarkos pakeitimai.

Todėl prašome nuolat sekti informaciją mokyklos svetainėje, TAMo  dienyne. 

DĖL  PROFILAKTINIO VAIKŲ SVEIKATOS PASITIKRINIMO

Pirmokams ir priešmokyklinės grupės mokiniams bei naujai į mokyklą mokytis atvykusiems mokiniams privaloma profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir dantukus pas gydytoją odontologą iki rugsėjo 15d.  Kitiems mokiniams, kurie mokslus tęsia toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, ir jeigu nėra galimybės vaikams pasitikrinti sveikatą dėl apribotų gydytojų galimybių po karantino, sveikatos apsaugos ministerija pratęsė pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki šių metų pabaigos. Tačiau ir kitų klasių mokinių tėveliams reikėtų nedelsti ir jei tik leidžia galimybės, rugsėjo mėn. pasirūpinti vaikų profilaktiniu sveikatos patikrinimu.

Dėl Mokinio sveikatos pažymėjimo išdavimo kreipkitės į savo gydymo įstaigos registratūrą telefonu arba skambinkite gydytojui, kad susitartumėte dėl vizito. Mokyklai popierinio Mokinio sveikatos pažymėjimo (Forma Nr. E027-1) pristatyti nereikia, gydytojas įves elektroninį Mokinio sveikatos pažymėjimą, kurį elektroninėje sistemoje matys visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Su pagarba

Vitalija Pocienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

SUSITIKIME PATVIRTINTA – PRADINIŲ MOKYKLŲ UŽDARYTI NEKETINAMA

Šiandien, vasario 19 d., Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius susitiko su Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos bendruomene. Jis dar kartą patikino sunerimusius pedagogus ir mokinių tėvus – pradinių mokyklų mieste uždaryti neketinama. Savivaldybės meras susirinkusiesiems paaiškino, jog vyksta diskusijos dėl rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos ir politiniai sprendimai bus priimami tik prieš tai išklausius visas suinteresuotas puses ir įvertinus pasiūlymus. Susitikimo pabaigoje rajono vadovui įteiktas pirmokėlio laiškas, kuriame jis pateikė savo mintis apie mokyklą.

http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/naujienos/susitikime-patvirtinta-pradini%C5%B3-mokykl%C5%B3-mieste-u%C5%BEdaryti-neketinama/