Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS


Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa.

Ugdomos šios vaikų kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

Priešmokyklinis ugdymas padeda vaikui pasiekti brandumą mokyklai – tokį jo fizinį, intelektinį, socialinį bei praktinį subrendimo lygį, kuris sudaro prielaidas vaikui sėkmingai ugdytis pagal bendrąją programą mokykloje bei prisitaikyti prie mokyklos gyvenimo.

Ugdant vaikus priešmokyklinėje ugdymo grupėje ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas akademiniam vaikų paruošimui pirmai klasei pagal mokykloje dėstomas programas ir mokyklos kultūros pagrindų formavimui. Priimant vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupę prioritetas yra teikiamas tęstiniam mokymui pradinėse klasėse.


PRIEŠMOKYKLINUKO DIENA


 1. Veiklos prasideda 8.00 val. RYTO RATO užsiėmimu. RYTO RATAS – įvadas į dieną, prašymų laikas, susikaupimas prieš dienos veiklas.
 2. Per dieną veiklos organizuojamos apie 4 val. Vaikai yra ugdomi pagal bendrąsias priešmokyklinio ugdymo programas. Ugdymo procese stebima, atskleidžiama ir stiprinama vaikų gebėjimas veikti grupėje, taip pat individualios vaikų galios.
 3. Tarp veiklų mokytojas organizuoja pertraukas. Paskirtu laiku yra numatyta pietų ir lauko pertraukos.
 4. Į veiklas papildomai integruojama muzika, šokis, anglų kalba, informacinės technologijos.
 5. Veiklos baigiasi dienos aptarimu, į(si)vertinimo laiku.
 6. Vaikai gali lankyti visus mokykloje vykstančius neformalaus ugdymo būrelius.
 7. Po veiklų vaikams sudaroma galimybė likti mokykloje iki 17.15 val. (būtinas tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą mokymosi dienos grupę).
 8. Vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėje – 15.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI


 • Saugi ir ugdanti aplinka;
 • Palankus emocinis klimatas;
 • Pedagogo ir vaiko bei jo šeimos sąveika;
 • Ugdymo turinio atranka, konkretizavimas ir pritaikymas;
 • Patirtinis mokymasis;
 • Mokymasis netradicinėse aplinkose;
 • Ugdymo turinio tęstinumas.

 


PRIEŠMOKYKLINUKO UGDYMO PLATFORMA

https://eliis.eu/auth/login#page-8

 


PRAŠYMAI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TEIKIAMI per centralizuotą vaikų priėmimo sistemą:

https://svietimas.mazeikiai.lt/

 


 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA

 


KONTAKTAI

Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: (+370 443) 66 346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

 

Skip to content